Algemene Voorwaarden ODF LED

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden van ODF LED. Deze voorwaarden zijn van toepassing als u een bestelling plaatst op of gebruik maakt van de website van ODF LED. De Algemene Voorwaarden ODF LED (hierna te noemen ODF) bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Door het doen van aankopen/huren/leasen van producten, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Definities

 1. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF Led Lampen & Led Verlichting) gevestigd te Winschoten wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ODF.

VANBEERSBUSINESS staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 01146172.

ODF heeft als BTW nummer: NL001422547B83

 1. Website: odfled.com, de website van VANBEERSBUSINESS en alle bijbehorende (sub) domeinen.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die met VANBEERSBUSINESS een overeenkomst aangaat of zich via de website registreert.

Ook wel genoemd; klant/ vervolg klant/ ontvanger/ gebruiker/ koper/ besteller/ lener/ huurder/ ontvanger. Hierna genoemd in de AVODF als ontvanger.

 1. Overeenkomst: Een overeenkomst tussen VANBEERSBUSINESS en de ontvanger, waarin VANBEERSBUSINESS een dienst of product levert tegen een door de klant te betalen prijs.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid

 1. Op alle producten, diensten, overeenkomsten en leveringen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.
 2. Algemene Voorwaarden: De Algemene voorwaarden van ODF hebben betrekking op alle afgenomen goederen en diensten verkregen bij VANBEERSBUSINESS. De Algemene Voorwaarden worden indien vereist voorzien van een Update, dit wordt gedaan zonder voortijdige aankondiging. Zijn de ODF rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatste versie van de ODF toepasselijk geacht op alle overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De AVODF strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke – en rechtspersonen waarvan VANBEERSBUSINESS gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten van een overeenkomst of het leveren van een dienst.

Prijzen en Informatie

 1. Alle genoemde prijzen op de website, ODFled.com, en in andere materialen van VANBEERSBUSINESS zijn inclusief administratiekosten, BTW (21%) en eventuele ander heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle genoemde prijzen op de website, ODFled.com, en in andere materialen van VANBEERSBUSINESS zijn exclusief verzend- of bezorgkosten, borg en eventuele betalings/ transactiekosten. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.
 3. Alle door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 15 dagen en zijn inclusief administratiekosten, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.
 4. Op spoed bestellingen/leveringen/montages/huur of met spoed geleverde diensten zijn de extra gemaakte kosten voor rekening van de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de inhoud van de website is samengesteld, kan VANBEERSBUSINESS niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie en overige informatie op de website en in andere van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) afkomstige materialen is dan ook onder voorbehoud van druk- en programmeerfouten.
 6. Aan reclame/folder materiaal van ODF kan geen rechten worden ontleend. Eventuele acties zijn alleen geldig zoals aangegeven op het foldermateriaal/ de waardebon. Waardebonnen/actiematerialen/folders/reclame/cadeaupakketten en geschenken van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zijn niet in te wisselen tegen contant geld.
 7. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen t.g.v. beeldkwaliteit.
 8. Samples kunnen worden afgenomen en hebben een percentage van 25% op de reguliere verkoopprijs. Bij een bestelling van (een) Sample(s), tenzij anders overeengekomen, ontvangt ontvanger een offerte /factuur met hierop de Sample prijs vermeld en de eventuele verzendkosten. Indien na het ontvangen van de Sample(s) een order wordt geplaatst door ontvanger, wordt deze sample prijs verrekend met de afgenomen bestelde order prijs. Samples kunnen nimmer worden geruild.
 9. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) kan op afspraak het meubilair of verlichting voor u monteren tegen meerprijs, tenzij anders afgesproken met ontvanger. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) dient hier wel de ruimte en de gelegenheid voor te krijgen. Indien VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) dit niet krijgt of zelf eerst goederen/producten dient op te ruimen, uit te ruimen, etc. worden er werkuren en/of wachturen in rekening gebracht. Bij het uitvoeren van extra werkzaamheden, worden er meerwerk kosten verrekend.
 10. Indien er goederen retour gaan naar VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) of de fabriek, worden zijn de eventuele kosten hiervan voor rekening van de ontvanger, tenzij schriftelijk (met ontvanger) anders overeengekomen.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Ontvanger van het aanbod van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) en het voldoen aan de daarbij door VANBEERSBUSINESS gestelde voorwaarden.
 2. De overeenkomst kan nog worden ontbonden zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).
 3. Indien er door ontvanger onjuiste gegevens zijn verstrekt, bij het aangaan van de overeenkomst, heeft VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Alle door ontvanger gedane bestellingen (inclusief eventuele verzend/bezorgkosten) of aangevraagde diensten dienen van te voren betaald en bijgeschreven te zijn op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van ODF alvorens VANBEERSBUSINESS aan haar verplichting voldoet. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger.
 5. Indien de ontvanger in gebreke blijft door het niet nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle reeds gemaakte kosten ter verkrijging van aangevraagde producten of diensten voor rekening van de ontvanger.
 6. Eventuele actie producten of speciaal (op maat gemaakte) bestelde producten, die geen onderdeel uitmaken van het assortiment van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) kunnen nimmer geretourneerd of geruild worden door ontvanger.
 7. Specials zijn speciaal gemaakte producten die geen onderdeel uitmaken van het assortiment van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Deze specials kunnen nimmer geretourneerd of geruild worden door ontvanger en vallen niet onder de garantie. Fabrieksfouten uitgezonderd.

.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van odf.com kan de ontvanger zich registreren middels het registratieformulier en het loginaccount op de website.
 2. Indien ontvanger een account wenst te registreren bij odf.com is hij zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een gebruikersnaam en een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Ontvanger dient de inloggegevens en met name het wachtwoord strikt geheim te houden. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een aangemelde ontvanger daadwerkelijk die ontvanger is. Alles wat gebeurt onder de inloggegevens van de ontvanger valt onder het eigen risico van de ontvanger.
 4. Indien ontvanger misbruik vermoedt van zijn gegevens, dient ontvanger direct zijn wachtwoord te wijzigen en VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) daarvan in kennis te stellen, zodat VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering overeenkomst

 1. Zodra de gedane bestelling is voldaan op 1 van de weergegeven bank- of girorekeningen van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), stuurt laatstgenoemde de producten volgens de op de website genoemde levertijd af. De levertijd wordt door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zo nauwkeurig mogelijk omschreven.
 2. Indien VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) de producten of diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren geeft dit geen recht op schadevergoeding of een ontbinding van de overeenkomst.
 3. Speciale bestellingen en onvoorradige bestellingen, gedaan bij VANBEERSBUSINESS, (handelend onder de naam ODF) kunnen een levertijd hebben van maximaal 8-52 weken (buiten vakanties en sluitingen van de fabrieken om). VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor eventueel laat geleverde producten.
 4. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) raadt ontvanger aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Mocht bij aflevering blijken dat de goederen die afgeleverd zijn niet onbeschadigd zijn geleverd, dient de ontvanger de verpakking niet te openen, maar neemt u dan direct contact op met Van Beers Business (handelend onder de naam ODF). Er wordt dan zo spoedig mogelijk een passende oplossing aangedragen.
 5. De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor levering (van de producten of diensten) de afgesproken levertijd te annuleren mits deze niet aanwezig kan zijn op de tijd en datum van levering. Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), worden de goederen retour genomen. De eventuele gemaakte kosten worden bij verhaald op de ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Indien 1 van de medewerkers op afspraak is langs geweest en er worden geen goederen afgenomen of retour gezonden/gebracht/gehaald, worden er voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).
 7. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) kan niet aansprakelijk worden gesteld als ontvanger nog wijzigingen aan brengt in producten die al in productie zijn genomen. De gemaakte kosten zijn dan voor rekening van ontvanger, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met ontvanger.
 8. Onbeschadigde producten en onaangebroken verpakking kunnen binnen 14 dagen tegen een vergoeding van 21% van de gemaakte kosten geretourneerd worden. Dit geldt niet voor speciale bestellingen of op maat gemaakte producten, fabrieksfouten daargelaten.

Herroepingrecht

 1. Ontvanger mag de gesloten overeenkomst met, VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in nadat de ontvanger, of een door ontvanger aangewezen derde (geen vervoerder), het product heeft ontvangen. Tenzij anders overeengekomen met ontvanger. Ontvanger dient een Aanvraag Retourneren of Ruilen aanvraag in via de website van odfled.com in te dienen. De Retourneren/Ruilen aanvraag zal worden beoordeelt of u recht heeft op een nieuw of te ruilen product(en).
 2. Ontvanger betaalt zelf de retourkosten, indien deze kosten meer bedragen dan het reguliere posttarief geeft VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) een raming van deze kosten.
 3. Alleen onbeschadigde producten kunnen tegen betaalde prijs minus 21% als kostenvergoeding worden teruggebracht. Speciaal bestelde goederen kunnen nimmer worden teruggenomen. Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Bij gratis verzending(en) die als service  worden/zijn aangeboden door ODF, worden bij Retourneren bij ontvanger in rekening gebracht. Bij Retourneren van producten/goederen worden de gemaakte Transactiekosten bij Overboeking (€0,25 +Terugstorting €0,25); IDeal (€0,29 per transactie + Terugstorting €0,25), PayPal(€0,10 + Kosten PayPal + Terugstortingen €0,25); Creditcard (Tot €0,25 +1,8% per Transactie), Bancontact (€0,39+Retourstorting €0,25); SOFORT Banking(€0,25+0,9% + Terugstorting €0,25): EPS(€0,25+1,5% + Terugstortingen €0,25); KBC/CBC Payment Button/Belfius Direct Net/ING HomePay ( €0,25+0,9%+Terugstorting €0,25) in rekening gebracht bij ontvanger. Deze kosten worden in mindering gebracht van het te retourneren/ontvangen product aankoopbedrag.Indien 1 van de medewerkers op afspraak is langs geweest en er worden geen goederen afgenomen of retour gezonden/gebracht/gehaald, worden er voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.
 4. Ontvanger zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Ontvanger zal de verpakking slechts openen en gebruiken om de aard, kenmerken en werking van de producten na te gaan.
 5. Ontvanger kan de overeenkomst slechts schriftelijk ontbinden, conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Na ontbinding heeft ontvanger de plicht om het product binnen 5 werkdagen terug te zenden.

Producten dienen geretourneerd te worden aan:

Watertorenstraat 2e

9671 LJ Winschoten

 1. (Aan)betalingen zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan ontvanger. Verzendkosten worden niet geretourneerd.

Betaling

 1. Ontvanger dient betalingen, aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is vrij in de keuze van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Betaling is vereist voordat het (gehuurde/geleasete/ speciaal aangevraagde) product geleverd wordt.
 2. Indien ontvanger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt deze door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) hieraan herinnerd. De ontvanger krijgt na deze herinnering 2 werkweken de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Blijft de betaling uit dan is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gerechtigd om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot €2.500, 10% op de daaropvolgende €2.500 en 5% over de volgende 5.000 met een minimum van €40. Deze voorwaarden kunnen enkel afwijken indien (schriftelijk) overeengekomen door ontvanger met VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Garantie en Conformiteit

 1. De garantie vervalt wanneer er door ontvanger wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van ODF heeft aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. U kunt in dit geval geen beroep doen op VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Onder ondeskundig gebruik wordt verstaan: het zelf aansluiten van de verlichting aangeschaft bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) of het zelf monteren van overige goederen, zoals meubilair verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) door ontvanger.
 2. Indien u meubilair heeft aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF, is het advies om het meubilair door een erkend bedrijf te laten monteren. Door verkeerde montage, wordt geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) aanvaard, ook niet indien dit door een erkend bedrijf is gebeurd. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is hiervoor niet aansprakelijk (het installatiebedrijf is dan verantwoordelijk). Ook niet in gevallen van persoonlijke of materiële schade c.q. letsel (bij de ontvanger of derden) is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) verantwoordelijk voor schade aangericht door het zelf monteren of installeren van meubilair/verlichting of overige goederen.
 3. De producten aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF vallen onder garantie als er fabrieksfouten zijn geconstateerd.
 4. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) raadt het ten zeerste af om rechtstreeks in de verlichting, verkregen bij ODF te kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben voor uw zintuig(en)/ogen.
 5. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, uw gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van ODF  zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht.
 6. Er dient goed gekeken te worden naar de juiste voltages betreffende de verlichting verkregen bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Schakel voor het aansluiten van uw verlichting daarom een erkend installatie bedrijf in die zich gespecialiseerd heeft in Led verlichting om uw verlichting aan te sluiten op het lichtnet. Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd Voltage /verkeerde montage, wordt geen aansprakelijkheid door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) aanvaard, ook niet indien dit door een vakman gebeurd.
 7. Indien VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zelf de montage heeft verricht van verlichting/meubilair of overige goederen en hierdoor is er directe schade aangericht, dan wordt deze schade terstond gerepareerd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de schade op een later tijdstip gerepareerd en indien nodig wordt het product in zijn geheel vervangen.
 8. Na montage door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) tekent ontvanger een overeenkomst, waarin staat dat de werkzaamheden en de installatie naar wens zijn verricht en dat er geen schade is aangericht door monteur.
 9. Na installatie en het in goede staat hebben ontvangen, van het bestelde product door ontvanger, is VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken. Tenzij er sprake is van een fabrieksfout, of schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Fabrieksfouten worden door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), ter plaatse mondeling of telefonisch, bekeken en er wordt gezocht naar een oplossing. Er wordt ter plaatse, telefonisch of schriftelijk beoordeeld of het aangekochte product wordt vervangen of gerepareerd.
 11. Het melden van eventuele fabrieksfouten dient u maximaal 8 dagen na levering (schriftelijk) aan VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) te melden.
 12. Bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) krijgt de ontvanger nooit meer dan het factuurbedrag vergoed.
 13. De garantie bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) is niet van toepassing indien u meubilair of verlichting ter reparatie aanbied dat niet is aangekocht bij en geleverd door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Van de te repareren producten kan dan namelijk de kwaliteit niet gegarandeerd worden door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). Ook is dan onbekend of het te repareren product aan de (kwaliteits)eisen voldoet. Uiteraard zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) zijn uiterste best doen om uw product te repareren. Voor het ophalen en bezorgen van meubilair/verlichting, dat niet is aangekocht bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), worden voorrij-/bezorgkosten berekend.
 14. De lichtplannen, opgesteld door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), beginnen met een “Ter informatie” stempel. Deze schets/tekening, van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), is niet definitief.
 15. Een lichtplan / tekening is definitief zodra deze is voorzien van een “Akkoord voor uitvoering” stempel en is ondertekend door de ontvanger en door ODF. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 16. Indien u uw verlichting wilt laten doormeten, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan zijn hier kosten aan verbonden. Voor metingen op locatie worden zowel de reiskosten als een uurtarief berekend.
 17. Voor het huren/leasen van producten bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) wordt een borg berekend. De hoogte van het borgbedrag is afhankelijk van het soort product dat wordt gehuurd/geleaset bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De borg dient te worden betaald en ontvangen op 1 van de rekeningnummers van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) voordat de ontvanger het product daadwerkelijk ontvangt. Indien er schade aan het verhuurde/geleaset product is aangericht door ontvanger of het product is niet tijdig retour ontvangen, door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan wordt de borg ingehouden.
 18. Een aanvraag voor het huren/leasen van producten, bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dient ruim van te voren zijn ingediend.
 19. Voor het laten bezorgen/afhalen van gehuurde/geleasete producten aan ontvanger worden afleverkosten berekend door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De producten worden bezorgd op/afgehaald van het aangegeven adres door ontvanger na ontvangst van de berekende afleverkosten op 1 van de rekeningnummers van VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF). De afleverkosten bedragen nooit meer dan wat er op de offerte/factuur is aangegeven.
 20. Indien de gehuurde/geleasete producten niet op de afgesproken datum en tijd geretourneerd zijn bij, VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), kunnen er extra kosten worden berekend door VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF).

Klachtenprocedure

 1. Indien de ontvanger ontevreden is over een product of dienst (conform het Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening bij VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF), dan dient hij de klacht telefonisch of schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.
 2. Binnen 5 werkdagen, na ontvangst van klacht door ontvanger, zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) een reactie geven. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Persoonsgegevens

 1. VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gebruikt de persoonsgegevens puur voor intern gebruik.

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover, door regels van dwingend recht, niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar VANBEERSBUSINESS (handelend onder de naam ODF) gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze AVODF nietig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

VANBEERSBUSINESS

Postbus 338

9670 AH Winschoten

Telefoon : +31 646 021 221

Email : info@odfled.com

Website : www.odfled.com

KvK nummer : 01146172

BTW nummer : NL001422547B83

KvK: 01146172

Opgesteld d.d. 21-11-2009

Update d.d. 17-10-2021; 24-11-2009; Update d.d. 28-11-2009 ; Update d.d. 13-12-2009 ; Update d.d. 14-02-2010 ; Update d.d. 22-03-2010 ; Update d.d. 10-05-2010 ; Update d.d. 15-06-2010

Update d.d. 20-06-2010; Update d.d. 02-07-2010 ; Update d.d. 03-08-2010 ; Update d.d. 15-08-2010; Update d.d. 21-08-2010; Update d.d. 03-01-2011; Update: d.d. 13-01-2011; Update d.d. 18-09-2011; Update d.d. 30-10-2011; Update d.d. 18-04-2012; Update d.d. 01-10-2012; Update d.d. 09-03-2013; Update d.d. 13-07-2013; Update 30-03-2014 Update: 27-05-2014; Update: 21-07-2014; Update: 28-10-214; Update 23-04-2015; Update 21-3-2018 Versie 2; Update 15-2-2021 Versie 0