Algemene voorwaarden ODF

ODF (Own) Design Furniture te Groningen – Winschoten wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ODF.

De klant/vervolg klant / ontvanger / gebruiker  /koper / besteller / lener / huurder wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als ontvanger.

De Ontvanger is diegene die een LED Lampen bestelling plaatst / afneemt /gebruikt / ontvangt / huurt / betaald / leent bij / aan ODF en de bestelde goederen in ontvangst / in gebruik neemt / gaat nemen / aan een ander schenkt of (door) verkoopt / verhuurt / erft.

Een bestelling van LED lampen & LED Verlichting plaatsen/afnemen/ontvangen/betalen/aanschaffen/verkrijgen/kopen/huren bij/aan ODF wordt in deze algemene voorwaarden weergegeven als afgenomen goederen.

De Algemene voorwaarden van ODF LED hebben betrekking op alle afgenomen goederen die verkregen worden bij ODF. De Algemene Voorwaarden worden indien noodzakelijk telkens voorzien van een Update, dit wordt gedaan zonder voortijdige aankondiging.

Alle door ODF te provincie Groningen – Winschoten uitgebrachte offertes hebben een maximale geldigheid van 15 dagen of zoals weergegeven op de offerte /Factuur.

ODF geeft de prijzen in de LED Lampen Webshop weer exclusief BTW, mits anders is aangegeven.

Over alle goederen in de LED Lampen Webshop wordt een BTW percentage van 21% gehanteerd. Uitgezonderd indien de Wettelijke percentages wijzigen.

De weergegeven LED Verlichting prijzen van ODF zijn fabriek af, exclusief verzendkosten en/of bezorgkosten; Betaling/Transactiekosten. Mits anders is weergegeven op de Offerte/Factuur of zoals is afgesproken.

Factuur bedragen en Offertes zijn inclusief administratiekosten en exclusief betalings/Transactiekosten.

De gemaakte kosten t.b.v. spoed bestellingen/spoed leveringen/spoed montages/spoed huur producten zijn voor de ontvanger dit is weergegeven op de Offerte/Factuur. Mits anders is afgesproken/weergegeven.

Typ/schrijf/drukfouten op de website, in reclame folders/waardebon(nen), advertenties onder voorbehoud. Aan reclame materiaal van ODF kunnen geen rechten worden ontleent. En zijn alleen geldig zoals aangeven op/in de folder/waardebon, advertentie, website, etc. Waardebonnen / Aktie materialen/folders/reclame materialen/ kado pakketten/ geschenken van ODF zijn niet inwisselbaar tegen contant geld. En zijn geldig zoals aangegeven op de waardebon/folder/reclame materiaal.

Aktie producten, speciaal bestelde producten, specials (op maat gemaakte producten), geen assortiment van ODF kunnen nimmer retour genomen worden.

De bestelde goederen en/of verzendkosten dienen vooraf te worden voldaan op 1 van de weergegeven bank of giro rekening(en) zoals aangegeven op de Factuur van ODF of zoals is afgesproken.

Zodra het Factuurbedrag op 1 van de weergegeven rekeningnummers is bijgeschreven op rekening van ODF, dan worden de producten/te huren producten/bestellingen/in productie gezet/werking gebracht of zoals is afgesproken en afgeleverd op het weergegeven factuuradres of op het adres, zoals is afgesproken of door u afgehaald, zoals is afgesproken.

Samples kunnen worden afgenomen en hebben een percentage van 25% bovenop de verkoopprijs.

Bij een bestelling van (een) Sample(s), mits anders is afgesproken ontvangt ontvanger een Offerte /Factuur met hierop de Sample prijs vermeld en eventueel de verzendkosten.

De Factuur dient te worden voldaan op 1 van de aangegeven rekeningnummers van ODF.

Zodra het Factuurbedrag is bijgeschreven op 1 van de rekeningnummers van ODF word(t)en de Sample(s) toegestuurd naar het afgesproken adres van ontvanger.

Indien na het ontvangen van de Sample(s) een order wordt geplaatst door ontvanger, wordt deze sample prijs verrekend met de afgenomen bestelde order prijs.

Samples kunnen nimmer worden geruild.

Indien de ontvanger in gebreke of in verzuim is van het niet nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de gemaakte kosten voor rekening van de ontvanger.

De levertijd wordt door ODF zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Specials zijn speciaal gemaakte/vervaardigde producten van ODF en kunnen nimmer worden geruild. En vallen niet onder garantie. Mits het gaat om fabriek fouten. Actie producten en Producten verkregen met korting kunnen niet worden geruild of retour worden genomen.

Overschrijding van levertijd geeft nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

Speciale bestellingen en bestellingen niet op voorraad, kunnen een levertijd hebben van maximaal 8 a 52 weken buiten de vakantie (`s) en sluiting van de Fabriek(en) om. i.v.m. de productie van de goederen, indien niet op voorraad.

ODF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele te late levering(en).

De ontvanger dient uiterlijk 48 uur voor aflevering van de bestelde goederen zowel schriftelijk als telefonisch de afgesproken tijd te annuleren indien ontvanger niet op de afgesproken datum van levering aanwezig kan zijn.

Indien de ontvanger niet op de afgesproken dag /tijd aanwezig is zonder vroegtijdige afmelding ten behoefte van het afleveren van de goederen door ODF, worden de goederen retour genomen en de eventuele gemaakte kosten worden bij de ontvanger neergelegd. Mits anders is afgesproken.

Indien de goederen na een gemaakte afleverdatum door afwezigheid bij te late afmelding van ontvanger niet afgeleverd kunnen worden bij ontvanger en de goederen dienen opgeslagen te worden door ODF, dan worden de gemaakte kosten neergelegd bij de ontvanger.

ODF kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kleur van het product aangeschaft bij ODF niet helemaal overeenkomt met de kleur vooraf weergegeven op de foto, mits de kleur afwijkt van de bestelde kleur in extreme mate.

ODF kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelde producten, die al in productie zijn en er achteraf nog een wijziging(en)/ verandering(en) in het product aangebracht of verandert dien(t)en te worden door de ontvanger. Deze kosten zijn voor eigen rekening van de ontvanger. Mits ODF deze wijzigingen niet door heeft gevoerd, wat voortijdig was afgesproken met de ontvanger.

ODF raadt het ten zeerste af om in de verlichting, verkregen bij ODF te kijken, wat eventueel ernstige gevolgen kan hebben aan uw zintuig(en)/ogen.

ODF is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, gezichtsvermogen, of materiële schade(s) indien er foutief is omgegaan met de verkregen verlichting van ODF  zoals foutieve aansluitingen op het lichtnet/ondeskundig gebruik door ontvanger. Ook niet indien installateur schade heeft aangericht..

Er dient goed gekeken te worden naar de juiste Voltages betreffende de verlichting(en) verkregen bij ODF. Schakel voor het aansluiten van uw verlichting daarom een erkend installatie bedrijf in die gespecialiseerd is in Led verlichting om de aangeschafte verlichting aan te sluiten op het lichtnet. Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd Voltage /verkeerde montage/ verkeerde voorschakel/trafo/dimmer, etc, wordt geen aansprakelijkheid door ODF aanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd. Alle garanties komen bij het zelf aansluiten/het zelf wijzigen/veranderen/ experimenteren te vervallen. U kunt geen beroep doen op ODF.

Onder ondeskundig gebruik is te verstaan: het zelf aansluiten van de verlichting wat is aangeschaft bij ODF of het zelf monteren van overige goederen, zoals meubilair verkregen bij ODF door ontvanger. ODF raad het dan ook ten zeerste aan de gekochte verlichtingen door een erkend bedrijf te laten installeren c.q. aan te sluiten die gespecialiseerd is in Led verlichting en RVS meubilair. ( installateur is dan verantwoordelijk!). De producten aangekocht bij ODF vallen onder garantie als er fabriek fouten zijn geconstateerd. De garantie vervalt wanneer er zelf wijzigingen en/of veranderingen/experimenten in de aangeschafte producten van ODF zijn aangebracht of bij ondeskundig gebruik van de producten en wanneer er opzettelijk schade(s) is/zijn aangebracht zowel door de ontvanger of door derden. Dit zijn schades waar ODF niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. Deze producten neemt ODF niet retour. U kunt geen beroep doen op ODF. Wanneer een aangekocht(e) product(en) zijn verandert/beschadigd/gewijzigd/mee is geëxperimenteerd, word(t)en product(en) niet retour genomen door ODF. Indien de goederen die afgeleverd zijn bij de ontvanger en deze vertrouwd niet dat de goederen onbeschadigd zijn aangekomen/geleverd, dient de ontvanger de verpakking(en) niet te openen.

U dient dan direct contact op te nemen met ODF of mondeling, of schriftelijk, of telefonisch om te bekijken of te beoordelen wat het probleem is of kan zijn en hoe dit zo spoedig mogelijk op te lossen. ODF probeert hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor te vinden.

Geef ODF hier wel de tijd voor, zodat er hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Alleen onbeschadigde producten kunnen tegen betaalde prijs minus 21% als kostenvergoeding binnen 14 worden teruggebracht. Speciaal bestelde goederen kunnen nimmer worden teruggenomen. Verzendkosten/Retour zending(en) is/zijn voor rekening van de ontvanger. Indien 1 van de medewerkers op afspraak is langs geweest en er worden geen goederen afgenomen of retour gezonden/gebracht/gehaald, worden er voorrijkosten in rekening gebracht bij ontvanger.

Indien u meubilair heeft aangekocht bij ODF, raadt ODF het aan om het meubilair door een erkend bedrijf te laten monteren.

Door onoordeelkundig gebruik: verkeerd montage, wordt geen aansprakelijkheid door ODF aanvaard, ook niet indien dit door een vakman/vrouw gebeurd. ODF is hiervoor niet aansprakelijk ( installateur is dan verantwoordelijk!).

ODF kan op afspraak het meubilair of verlichting voor u monteren tegen meerprijs, mits anders is weergegeven op de Offerte. ODF dient hier wel de ruimte en de gelegenheid voor te krijgen. Indien ODF dit niet krijgt of ODF dient zelf eerst goederen/producten op te ruimen, uit te ruimen, etc. worden er werkuren en/of wachturen in rekening gebracht. Bij uitvoeren van extra werkzaamheden, worden er meerwerk kosten verrekend.

Indien er goederen retour gaan naar ODF of de fabriek, worden deze kosten bij de ontvanger neergelegd, mits anders is afgesproken of anders is vermeld op de offerte.

Indien er persoonlijke of materiële schade of letsel bij de ontvanger, of bij derden is ontstaan door het zelf monteren/aansluiten van de verlichting/dimmer of meubilair of overige goederen van ODF,  is ODF niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade(s) die hierdoor is/zijn ontstaan.

Eventueel zelf aangerichte, of opgelopen lichamelijke of materiële schade bij het zelf in elkaar zetten of aansluiten/monteren van de aangeschafte goederen verkregen bij ODF zijn voor verantwoording van de ontvanger. Indien ontvanger zelf goederen aangekocht/geleend/gehuurd heeft van ODF om te proberen of het geen werkt of in combinatie met niet geleverde producten van ODF heeft ODF geen aansprakelijkheid in eventuele schade die door ontvanger zelf is aangericht.

Mits ODF de verlichting/meubilair zelf heeft gemonteerd, en eventuele directe schade aangericht, wordt dit terplekke, of op een later tijdstip gerepareerd of compleet vervangen. De ontvanger dient een overeenkomst te tekenen nadat ODF de montage werkzaamheden en het functioneren van de gemonteerde producten van ODF goed heeft achter gelaten en geen schade heeft aangericht.

Na het in goede staat te hebben ontvangen door ontvanger, is ODF niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken, tenzij er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Indien het gaat om een fabrieksfout wordt er door ODF ter plekke/mondeling of telefonisch, naar de fout gekeken, en wordt er gezocht naar een oplossing. Wij dienen het defecte product retour te ontvangen.

Dan wordt ter plekke, of telefonisch, of schriftelijk beoordeeld, of u in aanmerking komt voor eventuele vervanging van uw meubilair c.q. verlichting, indien er sprake is van (een) fabrieksfout(en).

Dit dient u maximaal 8 dagen na levering schriftelijk aan ODF te melden.

Aansprakelijkheid zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.

ODF geeft geen Garantie indien u Meubilair of Verlichting ter reparatie aanbied dat niet is aangekocht bij ODF/Geleverd is door ODF.

ODF kan namelijk niet garanderen dat de materialen/producten die niet zijn aangekocht/aangeschaft bij ODF van goede kwaliteit zijn en aan de eisen voldoen. ODF doet haar uiterste best om uw niet aangekochte Meubilair/Verlichting dat ter reparatie aangeboden wordt bij ODF te repareren. ODF streeft er naar de reparatie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Indien uw huidige meubilair/Verlichting dat niet is aangekocht bij ODF opgehaald en/of bezorgt dient te worden, worden er voorrij-/breng-/bezorg kosten berekend.

U kunt uw huidige verlichting laten meten, hier zijn kosten aan verbonden.

Voor metingen verrichten op locatie worden extra reisuren; uurtarief berekend.

Indien u producten huurt / least bij ODF dient u vooraf een borg te betalen. Het bedrag van de borg is afhankelijk van het/de soort product(en) die u kunt huren / leasen bij ODF. Zodra de borg op het/de te huren / leasen product(en) is ontvangen op 1 van de rekeningnummers van ODF dan wordt(en) de huur / te leasen producten die u wilt huren / leasen in werking gezet. Het borg bedrag wordt ingehouden indien er schades door ontvanger aan de producten van ODF zijn aangericht of bij het niet op tijd retour brengen/sturen/ontvangen aan ODF van de huur / te leasen producten. U kunt de huur / lease producten ook laten versturen door ODF. ODF levert de producten af op het Factuur adres of op de aangegeven afleveradres waar de huur / lease product(en) afgeleverd dien(t)en te worden. ODF doet dit tegen aflever kosten. Zodra de aflever kosten van het te huren / lease product(en) op 1 van de rekeningnummers van ODF zijn bij geschreven, dan worden uw producten afgeleverd op het Factuur adres of op de aangegeven aflever adres. Deze aflever kosten worden weergegeven op de Offerte/Factuur of zoals is afgesproken. U dient ruim van de voren aan te geven welke data u de producten wilt huren / leasen.

Het te huren / leasen bedrag kan oplopen zodra u de te huren / leasen goederen niet op de afgesproken datum en afgesproken tijd retour heeft gebracht bij ODF of op heeft laten halen door ODF deze te laat ingeleverde producten worden bij de ontvanger in rekening gebracht.

Met de aankopen / huur / lease producten bij ODF geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van ODF.

Lichtplan(nen) opgesteld door ODF begint met een “Ter info” stempel. Dit is een schets/tekening die niet definitief is.

Een lichtplan / tekening is definitief zodra deze is voorzien van een “Akkoord voor uitvoering”stempel en is ondertekend door de ontvanger en door ODF. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

KvK: 01146172       

Opgesteld d.d. 21-11-2009                                                                           

Update      d.d. 24-11-2009; Update d.d. 28-11-2009 ; Update d.d. 13-12-2009 ; Update d.d. 14-02-2010 ; Update d.d. 22-03-2010 ; Update d.d. 10-05-2010 ; Update d.d. 15-06-2010

Update      d.d. 20-06-2010; Update d.d. 02-07-2010 ; Update d.d. 03-08-2010 ; Update d.d. 15-08-2010;  Update d.d. 21-08-2010; Update d.d. 03-01-2011;  Update: d.d. 13-01-2011;         Update      d.d. 18-09-2011; Update d.d. 30-10-2011;  Update d.d. 18-04-2012;  Update d.d. 01-10-2012;  Update d.d. 09-03-2013; Update d.d. 13-07-2013; Update 30-03-2014      

Update: 27-05-2014; Update: 21-07-2014; Update: 28-10-214; Update 23-04-2015 Update 17-10-2021 Versie 1